Waarschijnlijke splitsing Regio Midden Nederland

Afgelopen 25 mei hebben de lokale netwerken Almere en Zuiderzeeland een verzoek tot verzelfstandiging van een Regio Flevoland ingediend bij het LBO. Als de leden van Regio Midden Nederland op 4 juli besluiten tot inwilliging van het verzoek, betekent dit een splitsing van Regio Midden Nederland in een Regio Flevoland en een Regio Utrecht. Hieronder vindt u het advies van het regiobestuur

Advies Regiobestuur VVD Midden Nederland n.a.v. verzoek tot oprichting van VVD Regio Flevoland

Het Regiobestuur VVD Midden Nederland heeft d.d. 25 mei 2019 het verzoek van Lokaal Netwerk Almere en Lokaal Netwerk Zuiderzeeland ontvangen tot oprichting van de Regio Flevoland.

Dit verzoek staat niet op zichzelf. Ongeveer twee jaar geleden is de geografische organisatiestructuur van de VVD-afdelingen gewijzigd en werden de kamercentrales van de provincie Flevoland en de provincie Utrecht samengevoegd tot Regio Midden Nederland. De afgelopen twee jaar werd de reisafstand tussen de provincies als een obstakel ervaren door onder meer de lokale netwerken Zuiderzeeland en Almere om tot de gewenste samenwerking en verbinding te komen. Ook werd de verminderde inbreng van regionale “know how” en “know who” als een gemis ervaren.

De wijziging van de landelijke organisatiestructuur is inmiddels door de commissie Arno Brok geëvalueerd. Op basis hiervan heeft het landelijk bestuurs-overleg besloten dat de minimale omvang van een regio een provincie moet zijn. Hierover zijn alle leden van de VVD op 18 april 2019 per e-mail door Christianne van der Wal geïnformeerd.

De lokale netwerken Almere en Zuiderzee hebben aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken door de Regio Flevoland op te starten. Hiertoe hebben zij dit voorstel afzonderlijk voorgelegd aan de leden van de lokale netwerkvergaderingen. De leden van de lokale netwerken Almere en Zuiderzee hebben afzonderlijk van elkaar en unaniem ingestemd met het voorstel te verzoeken tot oprichting van de Regio Flevoland. Een en ander heeft geresulteerd in het verzoek van de lokale netwerken Almere en Zuiderzeeland tot oprichting van de Regio Flevoland.

Om dit te bewerkstelligen agendeert het regiobestuur het verzoek van beide netwerken voor de eerstvolgende regiovergadering om dit verzoek vervolgens in stemming te brengen. Deze Ledenvergadering zal plaatsvinden op 4 juli 2019 in het Topsport Centrum Almere.

Indien dit voorstel op de Ledenvergadering wordt aangenomen, heeft dit tot gevolg dat Regio Midden Nederland op termijn zal ophouden te bestaan en Regio Flevoland en Regio Utrecht zullen kunnen ontstaan. Dit zal dan zijn beslag kunnen krijgen in de daaropvolgende Ledenvergadering op 11 september2019.

Het bestuur van de Regio Midden Nederland heeft begrip voor de overwegingen die ten grondslag liggen aan het verzoek van beide lokale netwerken en steunt hen in de wens tot oprichting van de Regio Flevoland. Het regiobestuur adviseert de leden dan ook positief ten aanzien van het geagendeerde verzoek tot opsplitsing van de Regio Midden Nederland in respectievelijk Regio Utrecht en Regio Flevoland.

 

Met vriendelijke groet,

Regiobestuur VVD Midden Nederland